Du lurer kanskje på hvorfor jeg synes det er viktig å få laget denne siden?

Foto: Heidi Østhus Erikssen

(English version below)

I vinter har jeg fått tillit og oppdrag av Cp-foreninga, avd. Trøndelag, til å bidra med seniorarbeid.  Et av oppdragene er å finne tilrettelagte feriesteder, mulige reisemål og muligheter for tilskudd til reiser.  Etter et langt liv med funksjonsnedsettelse har jeg lett etter en side som samler opplysninger, som i hovedsak er rettet mot livsglade og inspirerte mennesker med store assistansebehov, som ønsker å komme seg rundt.  Vi vil også reise, se verden og treffe venner.  Jeg vet at noen rullestolbrukere har reist en del.  Tilgjengeligheten for rullestolbrukere har på mange måter blitt bedre, men det er mye igjen.  

Etter mange års erfaring om å leve livet som et menneske med funksjonsnedsettelser, har jeg enda mye å lære, men jeg har også noen erfaringer som er verdt å dele. Med utdanning fra universitetet, men uten jobb, føler jeg at tiden er inne til å prøve å samle erfaringer, løsninger og ideer man har og sitter inne med. Dele dem med andre og la dem komme til med sine ideer og erfaringer. 

Før du reiser eller drar et sted kan det være lurt å tilegne seg kunnskap om stedet du skal til.  Det er en måte å finne ut om stedet egner seg, eller hva du kan gjøre når du er kommet dit.  Det er kjedelig å måtte bruke hele dager til å stå opp på grunn av at stedet man sover på er dårlig tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser.  Derfor er det viktig å planlegge reisen før du drar og/eller har en rutine som er grei å gjennomføre før du reiser. Det er utrolig slitsomt å måtte tenke på hvordan man skal løse praktiske og personlige gjøremål, og hele tiden være i forkant på det man skal gjøre. Det tar bort mye av fokuset til grunnen til at man er der.  Små eller store reiser krever ofte god planlegging.  Et sted å bo som er tilgjengelig skal letes opp, finansieres og klargjøres.  Hjelpemidler bestilles og plasseres på stedet man skal bo. Kos deg litt med å finne ut av målet med turen og hva du vil oppleve.  Skal det være en ren ferie, kurs- og konferanseopphold, studie, eller jobbopphold?  Det kan være lurt å sette opp del- og helmål, for å finne ut hva man bør gjøre først og sist.  Det viktigste er at du ikke gir deg, men setter deg mål og gjennomfører det.  Se filmer fra stedet(\stedene), let på nettet, les bøker om stedet (\stedene), snakk med venner og bekjente som har vært der. 

Stol på at du får det til. Følg det du føler er riktig for deg.

 

 

Hvis du synes noe mangler her på siden, er det bare hyggelig om du gir meg en konstruktiv tilbakemelding på gjesteboka. Det er fint med gode råd, slik at jeg kan forbedre siden. 🙂

 

 

 

Maybe you wonder why I think it is important to set up this page?

This winter I was entrusted and tasked by the CP-Association’s division in Trondheim and Trøndelag to help with voluntary senior work. One of the tasks is to find adapted vacation spots, possible travel destinations and possibilities for subsidies during trips. After a long life of disability I have been searching for a page gathering information mainly for inspired people in great needs of assistance and enjoying life, who wish to get out there. We would also like to travel, see the world and meet friends. I know that some people in wheelchairs have been on lots of travels. The access for people in wheelchairs has in many ways become better, but there still is a lot to do.

After many years’ experience about life as a person with disabilities, I still have lots to learn, but I also have some experiences worth sharing. With an education from the university but without a job, I feel that it’s time to gather ones experiences, solutions and ideas. Share them with others and let them come with their own ideas and experiences. 

Before you travel someplace, it can be a good idea to get to know it you’re going to beforehand. There is a way to find out if it is suitable, or what you can do when you arrive. It is boring to spend days doing the morning routines because the place where you are sleeping is badly suited for people with disabilities. This is why it is important to plan the trip before leaving and/or to have a routine to go through before you leave. It is incredibly tiring to be forced to think through how to solve practical and personal matters, and always be a step ahead of what one has to do. It takes your attention away for why you are here in the first place. Big and small trips often demand good planning. An accessible place to live needs to be found, financed and made ready. Assistive technology has to be ordered and set up where you are going to live. Have fun finding the voyage’s destination and what you would like to experience. Is it purely going to be a stay for a vacation, a seminar, a conference, studies or work? It can be smart to set up some intermediate and full aims, to find out what to do first and last. The most important thing is not giving up, but setting yourself some goals and reaching them. Watch videos about the place/places, search on the internet, read books about the place/places, talk to friends and acquaintances that have been there.

Trust the fact that you can make it. Follow what feels right to you.

If you think this page could use some adjustments, I would be very happy if you could give me some positive feedback in the guestbook. Good advice is appreciated, so that I can make the page better 🙂

(Translated by Solveig) 

 

English version of all of the sites will be up soon.

Første seniortreff i CP-foreninga Trøndelag, med foredrag av Heidi Klefstad- Daglig leder /The first senior meeting of the CP-Association in Trøndelag, with a speech by the day manager Heidi Klefstad.

Foto: Heidi Øvsthus Erikssen